Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 15 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
11 The Drowned Sacristan Macar ome per folia/ agĩa caer/ pod’ en pecado
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
119 The Judge who was Carried Away by Devils Como somos per consello do demo perdudos
131 The Emperor who was Trapped in a Mine En tamanna coita non pode seer
149 The German Priest who Doubted the Sacrament Fol é a desmesura
261 The Woman who Wished to See the Saints Quen Jesucrist’ e sa madre veer/ quiser
301 The Squire who was Freed from Prison Macar faz Santa Maria/ miragres dũa natura
349 The Statue that Healed the Sick Muito praz aa Virgen santa
365 The Doubting Monk Ben tira Santa Maria/ pela sa gran piedade
404 The Priest who was Healed by the Virgin’s Milk Non é sen guisa d’ enfermos sãar
405 The Image of the Virgin that was Unveiled Each Saturday De muitas guisas mostrar
419 The Vigil of the Feast of the Assumption (14 August) Des quando Deus sa Madre / aos çeos levou
420 Processional for the Feast of the Assumption (15 August) Bẽeita es, Maria