Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 11 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
11 The Drowned Sacristan Macar ome per folia/ agĩa caer/ pod’ en pecado
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
86 Childbirth under the Sea Acorrer-nos pode e de mal guardar
111 The Drowned Priest En todo tempo faz ben
133 The Girl who Drowned in a Ditch Resurgir pode e faze-los seus/ vive-la Virgen
142 The Huntsman who was Rescued from Drowning Ena gran coita sempr’ acorrer ven
171 The Drowned Boy Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
287 The Man who Tried to Drown his Wife O que en Santa Maria/ todo seu coraçon ten
371 The Woman who Survived a Shipwreck Tantos vai Santa Maria/ eno seu Porto fazer