Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 9 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
4 The Murdered Jewish Boy A madre do que livrou/ dos leões Daniel
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
208 The Heretic who Placed a Host in a Beehive Aquele que ena Virgen/ carne por seer veudo/ fillou
226 The Buried Monastery Assi pod’ a Virgen so terra guardar
235 The Virgin’s Favours to King Alfonso Como gradecer ben-feito/ é cousa que muito val
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder
425 Resurrection: The Three Marys Alegria, alegria