Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 14 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
17 The Woman who Committed Incest with her Son Sempre seja bẽeita e loada
27 The Image that Appeared in a Synagogue Non devemos por maravilla tẽer
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
69 The Deaf-Mute who was Healed in Toledo Santa Maria os enfermos sãa
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
131 The Emperor who was Trapped in a Mine En tamanna coita non pode seer
136 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Virgin Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança
145 The Gold Given to John, the Patriarch of Alexandria O que pola Virgen de grado
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
306 The Heretic who Disparaged the Virgin Birth Por gran maravilla tenno
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
342 The Image that was Discovered in a Block of Marble Con razon nas creaturas/ figura pode mostrar