Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 17 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
8 The Minstrel of Rocamadour A Virgen Santa Maria/ todos a loar devemos
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
25 The Jewish Moneylender and the Christian Merchant Pagar ben pod’ o que dever
78 The Slandered Man who was Spared from Burning Non pode prender nunca morte vergonnosa
97 The Slandered Man who was Exonerated A Virgen sempr’ acorrer/ a correr
147 The Talking Sheep A madre do que a bestia de Balaam falar fez
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
164 The Statue that Cried out Against the Arrest of a Monk Como deve dos crischãos/ seer a Virgen onrrada
175 The Pilgrim to Santiago who was Wrongly Hanged Por dereito ten a Virgen
177 The Man whose Eyes were Restored Non vos é gran maravilla/ de lum’ ao cego dar
186 The Woman whose Mother-in-law Plotted her Death Quen na Virgen santa muito fiar 
213 The Innocent Man who was Exonerated Quen serve Santa Maria
239 The Man who Swore a False Oath Guardar-se deve tod’ ome
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
341 The Woman who Survived an Ordeal Com’ á gran pesar a Virgen
355 The Youth who Spurned a Girl’s Advances O que a Santa Maria/ serviço fezer de grado
369 The Missing Ring that was Found in a Fish Como Jesucristo fezo/ a San Pedro que pescasse