Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 15 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
88 The Virgin’s Electuary Quen servir a Madre do gran Rey
95 The Hermit who was Captured by the Moors Quen aos servos da Virgen
116 The Candles that Miraculously Came Alight Dereit’ é de lume dar
124 The Man who Survived Execution so he could Make his Confession O que pola Virgen leixa
144 The Fierce Bull that was Tamed Con razon é d’ averen gran pavor
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
188 The Image that was Found in a Young Girl’s Heart Coraçon d’ om’ ou de moller
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
269 The Boy who Fasted Faithfully A que poder á dos mortos/ de os fazer resorgir
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
301 The Squire who was Freed from Prison Macar faz Santa Maria/ miragres dũa natura
338 The Blind Servant whose Sight was Restored Muitos que pelos pecados