Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 12 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
6 The Murdered Chorister A que do bon rei Davi de seu linnage decende
24 The Clerk of Chartres Madre de Deus, non pod’ errar/ quen en ti á fiança
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
72 The Blasphemer who was Struck Dead Quen diz mal da reĩa espirital
76 The Image of the Christ Child that was Held for Ransom Quen as sas figuras da Virgen partir
136 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Virgin Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança
154 The Gambler who Fired an Arrow at the Heavens Tan grand’ amor á a Virgen
163 The Gambler who Renounced the Virgin Pode por Santa Maria/ o mao perde-la fala
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
214 The Gambler who Wagered a Church Como a demais da gente/ quer gãar per falsidade
238 The Blasphemous Minstrel O que viltar quer a Virgen
294 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Christ Child Non é mui gran maravilla/ seeren obedientes