Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 13 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
35 The Clerics Saved from Pirates O que a Santa Maria | der algo ou prometer
145 The Gold Given to John, the Patriarch of Alexandria O que pola Virgen de grado
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
187 The Monks of Jerusalem who were Saved from Famine Gran fe devia om’ aver en Santa Maria
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
305 The Certificate of Absolution Senpre devemos na Virgen/ a tẽer os corações
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
358 The Builders who were Supplied with Stone A que as cousas coitadas
369 The Missing Ring that was Found in a Fish Como Jesucristo fezo/ a San Pedro que pescasse
374 The Raiders who Offered a Robe to the Virgin Muito quer Santa Maria
376 Don Manuel’s Ring A Virgen, cuja mercee/ é pelo mundo sabuda
384 The Monk who Wrote Mary’s Name in Three Colours A que por gran fremosura/ é chamada fror das frores