Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 12 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
12 The Image of Christ Reviled by the Jews of Toledo O que a Santa Maria mais despraz
77 The Contorted Woman of Lugo Da que Deus mamou o leite do seu peito
225 The Priest who Swallowed a Spider Muito bon miragr’ a Virgen faz
227 The Imprisoned Squire Quen os pecadores guia
273 The Miraculous Thread A Madre de Deus que éste/ do mundo lum’ e espello
283 The Priest who Scorned the Virgin Quen vai contra Santa Maria
309 The Snow that Fell in Rome in August Non deven por maravilla/ tẽer
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
317 The Squire who Assaulted a Girl Mal s’ á end’ achar
322 The Man who Choked on a Rabbit Bone A Virgen que de Deus Madre/ éste
351 The Wine Replenished at Arconada A que Deus avondou tanto
419 The Vigil of the Feast of the Assumption (14 August) Des quando Deus sa Madre / aos çeos levou