Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 9 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
44 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Salas Quen fiar na madre do Salvador
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
142 The Huntsman who was Rescued from Drowning Ena gran coita sempr’ acorrer ven
232 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Vilasirga En todalas grandes coitas
243 The Huntsmen who were Trapped under Ice Carreiras e semedeiros/ busca a Virgen Maria
276 The Huntsman whose Skull was Crushed by a Bell Quen a Virgen por sennor/ tever, de todo mal guarrá
314 The Knight who was Punished for Blasphemy Quen souber Santa Maria/ loar
352 The Moulting Goshawk Fremosos miragres mostra
366 Don Manuel Recovers his Lost Falcon A que en nossos cantares/ nos chamamos fror das frores