Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 10 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
12 The Image of Christ Reviled by the Jews of Toledo O que a Santa Maria mais despraz
34 The Desecrated Image of the Virgin Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
99 The Moors who Tried to Destroy an Image of the Virgin Muito se deven tẽer/ por gentes de mal recado
136 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Virgin Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança
183 The Moors of Faro who Threw a Statue of the Virgin into the Sea Pesar á Santa Maria
196 The Pagan Priest Senpre punnou muit’ a Virgen
215 The Moors who Failed to Destroy a Statue of the Virgin Con gran razon é que seja/ de Jesucrist’ amparada
294 The Gambling Woman who Threw a Stone at a Statue of the Christ Child Non é mui gran maravilla/ seeren obedientes
297 The Friar who Mocked a Statue of the Virgin Com’ é mui bõ’ a creença/ do que non vee om’ e cree