Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 10 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
17 The Woman who Committed Incest with her Son Sempre seja bẽeita e loada
26 The Pilgrim to Santiago Non é gran cousa se sabe | bon joizo dar
47 The Devil who Appeared in the Shape of Three Beasts Virgen Santa Maria/ guarda-nos se te praz
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
67 The Man who had the Devil as his Servant A Reinna groriosa/ tant’ é de gran santidade
94 The Nun who Ran Away with a Knight De vergonna nos guardar/ punna todavia
213 The Innocent Man who was Exonerated Quen serve Santa Maria
216 The Knight who Pledged his Wife to the Devil O que en Santa Maria/ de coraçon confiar
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
335 The Charitable Heathen Com’ en si naturalmente/ a Virgen á piadade