Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 23 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
2 Hildefonsus of Toledo Muito devemos varões/ loar a Santa Maria
3 Theophilus Mais nos faz Santa Maria/ a seu fillo perdõar
4 The Murdered Jewish Boy A madre do que livrou/ dos leões Daniel
6 The Murdered Chorister A que do bon rei Davi de seu linnage decende
12 The Image of Christ Reviled by the Jews of Toledo O que a Santa Maria mais despraz
25 The Jewish Moneylender and the Christian Merchant Pagar ben pod’ o que dever
27 The Image that Appeared in a Synagogue Non devemos por maravilla tẽer
34 The Desecrated Image of the Virgin Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
39 The Fire at Mont Saint-Michel Torto seria grand’ e desmesura
51 The Statue that Intercepted an Arrow A Madre de Deus/ devemos tẽer mui cara
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
89 The Jewish Woman who was Helped in Childbirth A Madre de Deus onrrada/ chega sen tardada
91 The Healing of People Suffering from St Martial’s Fire A Virgen nos dá saud’/ e tolle mal
107 The Jewish Woman who was Thrown from a Cliff Quen crever na Virgen santa
108 Merlin and the Jew Dereit’ é de s’ end’ achar/ mal quen fillar perfia
109 The Possessed Man who was Exorcised at Salas Razon an os diabos de fogir
135 The Marriage Ordained by the Virgin Aquel podedes jurar/ que é ben de mal guardado
149 The German Priest who Doubted the Sacrament Fol é a desmesura
238 The Blasphemous Minstrel O que viltar quer a Virgen
286 The Jews who Mocked a Christian Tanto quer Santa Maria/ os que ama defender
305 The Certificate of Absolution Senpre devemos na Virgen/ a tẽer os corações
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros