Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 9 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
64 The Woman who could not Remove her Slipper Quen mui ben quiser o que ama guardar
111 The Drowned Priest En todo tempo faz ben
137 The Lustful Knight who was Made Impotent Sempr’ acha Santa Maria razon verdadeira
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
152 The Silver Bowl Filled with Bitter Liquid Tantas nos mostra a Virgen
195 The Girl Named Mary Quen a festa e o dia
206 Pope Leo who Cut off his Hand Quen souber Santa Maria / ben de coraçon amar
225 The Priest who Swallowed a Spider Muito bon miragr’ a Virgen faz
336 The Lustful Knight who was Freed from Desire Ben como punna o demo/ en fazer-nos que erremos