Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 12 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
25 The Jewish Moneylender and the Christian Merchant Pagar ben pod’ o que dever
35 The Clerics Saved from Pirates O que a Santa Maria | der algo ou prometer
116 The Candles that Miraculously Came Alight Dereit’ é de lume dar
169 The Church at Arreixaca is Protected by the Virgin A que por nos salvar/ fezo Deus Madr’ e Filla
172 The Pilgrims Bound for Acre who Survived a Storm A Madre de Jesu-Cristo/ que ceos, terras e mares/ fez
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
218 The German Merchant who was Healed Razon an de seeren/ seus miragres contados
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
369 The Missing Ring that was Found in a Fish Como Jesucristo fezo/ a San Pedro que pescasse
378 The Bleeding Girl who was Healed Muito nos faz gran mercee
379 The Attack of the Catalan Pirates A que defende do demo/ as almas dos pecadores
409 Cantiga de loor Cantando e con dança