Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 18 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
11 The Drowned Sacristan Macar ome per folia/ agĩa caer/ pod’ en pecado
14 The Monk of St Peter’s at Cologne Par Deus, muit’ é gran razon
38 The Bleeding Image of the Christ-Child Pois que Deus quis da Virgen fillo/ seer
39 The Fire at Mont Saint-Michel Torto seria grand’ e desmesura
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
52 The Mountain Goats that Gave Milk to the Monks of Montserrat Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer
57 The Robbed Pilgrims to Montserrat Mui grandes noit’ e dia
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
113 The Falling Rock of Montserrat Por razon tenno d’ obeder
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
154 The Gambler who Fired an Arrow at the Heavens Tan grand’ amor á a Virgen
187 The Monks of Jerusalem who were Saved from Famine Gran fe devia om’ aver en Santa Maria
226 The Buried Monastery Assi pod’ a Virgen so terra guardar
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
274 The Monk who Made a Robe of Prayers Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria
284 The Dying Friar who was Tormented by the Devil Quen ben fiar na Virgen
353 The Boy who Offered Food to the Christ Child Quen a omagen da Virgen