Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 9 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
9 The Icon of Sardonay Por que nos ajamos/ sempre, noit’ e dia
23 The Woman whose Wine was Replenished Como Deus fez vĩo d’ agua
57 The Robbed Pilgrims to Montserrat Mui grandes noit’ e dia
62 The Boy whose Mother’s Prayers Freed him from Captivity Santa Maria sempr’ os seus ajuda
64 The Woman who could not Remove her Slipper Quen mui ben quiser o que ama guardar
84 The Woman who Committed Suicide O que en Santa Maria/ crever ben de coraçon
216 The Knight who Pledged his Wife to the Devil O que en Santa Maria/ de coraçon confiar
268 The Lame Woman Healed at Vila Sirga Gran confiança na Madre
314 The Knight who was Punished for Blasphemy Quen souber Santa Maria/ loar