Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 15 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
57 The Robbed Pilgrims to Montserrat Mui grandes noit’ e dia
77 The Contorted Woman of Lugo Da que Deus mamou o leite do seu peito
117 The Seamstress who Worked on the Sabbath Toda cousa que aa Virgen seja prometuda
166 The Lame Man Healed at Salas Como poden per sas culpas
179 The Lame Woman of Molina Ben sab’ a que pod’ e val/ fisica celestial
218 The German Merchant who was Healed Razon an de seeren/ seus miragres contados
229 The Moors who Tried to Destroy the Church of Vilasirga Razon é grand’ e dereito
248 The Brawling Sailors Sen muito ben que nos faze
263 The Lame Man of Cudejo Muit’ é ben-aventurado
268 The Lame Woman Healed at Vila Sirga Gran confiança na Madre
283 The Priest who Scorned the Virgin Quen vai contra Santa Maria
289 The Farmer who Reaped on the Feast of Saint Cyres Pero que os outros santos/ a vezes prenden vingança
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder