Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 15 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
8 The Minstrel of Rocamadour A Virgen Santa Maria/ todos a loar devemos
22 The Wounded Farmer Mui gran poder á a Madre de Deus
97 The Slandered Man who was Exonerated A Virgen sempr’ acorrer/ a correr
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
154 The Gambler who Fired an Arrow at the Heavens Tan grand’ amor á a Virgen
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
174 The Knight who Cut out his Tongue Como aa Virgen pesa/ de quen erra a ciente
207 The Statue that Thanked a Merciful Knight Se ome fezer de grado/ pola Virgen algun ben
233 The Knight who was Protected by a Heavenly Army Os que bõa morte morren
253 The Pilgrim’s Iron Staff De grad’ á Santa Maria/ mercee e piadade
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
272 The Animated Image in the Lateran Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar
287 The Man who Tried to Drown his Wife O que en Santa Maria/ todo seu coraçon ten
341 The Woman who Survived an Ordeal Com’ á gran pesar a Virgen
369 The Missing Ring that was Found in a Fish Como Jesucristo fezo/ a San Pedro que pescasse