Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 7 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
2 Hildefonsus of Toledo Muito devemos varões/ loar a Santa Maria
24 The Clerk of Chartres Madre de Deus, non pod’ errar/ quen en ti á fiança
128 The Peasant who Placed a Host in a Beehive Tan muit’ é con Jesu-Cristo
208 The Heretic who Placed a Host in a Beehive Aquele que ena Virgen/ carne por seer veudo/ fillou
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
324 The Statue that Cured a Mute A Sennor que mui ben soube/ per sa lingua responder
345 The Moors who Attacked the Castle in Jerez Sempr’ a Virgen groriosa/ faz aos seus entender