Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 25 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
6 The Murdered Chorister A que do bon rei Davi de seu linnage decende
11 The Drowned Sacristan Macar ome per folia/ agĩa caer/ pod’ en pecado
14 The Monk of St Peter’s at Cologne Par Deus, muit’ é gran razon
21 The Barren Woman’s Son is Revived Santa Maria pod’ enfermos guarir
26 The Pilgrim to Santiago Non é gran cousa se sabe | bon joizo dar
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
76 The Image of the Christ Child that was Held for Ransom Quen as sas figuras da Virgen partir
84 The Woman who Committed Suicide O que en Santa Maria/ crever ben de coraçon
111 The Drowned Priest En todo tempo faz ben
118 The Stillborn Child who was Revived at Salas Fazer pode d’ outri vive-los seus/ fillos
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
133 The Girl who Drowned in a Ditch Resurgir pode e faze-los seus/ vive-la Virgen
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
168 The Child Revived at Salas En todo logar á poder
171 The Drowned Boy Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos
178 The Mule that was Revived A que faz o ome morto/ resurgir
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
197 The Possessed Boy who was Revived Como quer que gran poder/ á o dem’ en fazer mal
224 The Girl who was Healed and Revived in Terena A Reinna en que é/ comprida toda mesura
241 The Bridegroom who Fell to his Death Parade mentes ora
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
323 The Boy Revived at Coria Ontre todalas vertudes
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
381 The Boy Revived at Santa Maria do Porto Como a voz de Jesucristo/ faz aos mortos viver