Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 19 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
14 The Monk of St Peter’s at Cologne Par Deus, muit’ é gran razon
15 The Death of Julian the Apostate Todolos santos que son no ceo
35 The Clerics Saved from Pirates O que a Santa Maria | der algo ou prometer
36 The Light on the Masthead Muit’ amar devemos
44 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Salas Quen fiar na madre do Salvador
65 The Excommunicate who Won Absolution A creer devemos que todo pecado
79 Musa, the Girl Taken to Paradise Ai Santa Maria, | quen se per vos guia
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
257 The Virgin’s Relics are Preserved in Seville Ben guarda Santa Maria pola sa vertude
261 The Woman who Wished to See the Saints Quen Jesucrist’ e sa madre veer/ quiser
262 The Saints Sing the ’Salve Regina’ at Puy Se non loassemos por al
281 The Knight who Became the Devil’s Vassal U alguen a Jesucristo
288 St Dunstan and the Virgin’s Choir A madre de Jesucristo/ vedes a quen aparece
313 The Dove that Appeared on a Storm-tossed Ship Ali u todolos santos
319 The Rabid Girl Quen quer mui ben
331 The Mother who Went Mad with Grief Ena que Deus pos vertude
333 The Lame Man Healed at Terena Connosçudamente mostra/ miragres Santa Maria
337 The Roaring Father Tan gran poder á a Virgen
339 The Fish that Plugged a Hole in a Ship En quantas guisas os seus acorrer