Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 13 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
117 The Seamstress who Worked on the Sabbath Toda cousa que aa Virgen seja prometuda
149 The German Priest who Doubted the Sacrament Fol é a desmesura
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
195 The Girl Named Mary Quen a festa e o dia
216 The Knight who Pledged his Wife to the Devil O que en Santa Maria/ de coraçon confiar
237 The Murdered Prostitute Se ben ena Virgen fiar
246 The Woman who could not Enter a Church A que as portas do ceo | abriu pera nos salvar
277 The Raiders who Fasted on Saturday Maravillo-m’ eu com’ ousa/ a Virgen rogar
301 The Squire who was Freed from Prison Macar faz Santa Maria/ miragres dũa natura
367 King Alfonso is Healed in Seville Grandes miragres faz Santa Maria
386 The Fish provided for King Alfonso’s Cortes A que avondou do vinno/ aa dona de Bretanna
405 The Image of the Virgin that was Unveiled Each Saturday De muitas guisas mostrar