Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 13 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
25 The Jewish Moneylender and the Christian Merchant Pagar ben pod’ o que dever
116 The Candles that Miraculously Came Alight Dereit’ é de lume dar
118 The Stillborn Child who was Revived at Salas Fazer pode d’ outri vive-los seus/ fillos
153 The Reluctant Pilgrim Carried to Rocamadour Quen quer que ten en desden
159 The Pilgrims to Rocamadour whose Meat was Stolen Non sofre Santa Maria | de seeren perdidosos
177 The Man whose Eyes were Restored Non vos é gran maravilla/ de lum’ ao cego dar
178 The Mule that was Revived A que faz o ome morto/ resurgir
186 The Woman whose Mother-in-law Plotted her Death Quen na Virgen santa muito fiar 
334 The Farmer whose Wife Tried to Poison him De resorgir ome morto/ deu Nostro Sennor poder
335 The Charitable Heathen Com’ en si naturalmente/ a Virgen á piadade
338 The Blind Servant whose Sight was Restored Muitos que pelos pecados
362 The Blind Goldsmith whose Sight was Restored Ben pode Santa Maria/ seu lum’ ao cego dar
369 The Missing Ring that was Found in a Fish Como Jesucristo fezo/ a San Pedro que pescasse