Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 10 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
33 The Pilgrim Saved from Shipwreck Gran poder á de mandar/ o mar e todolos ventos
36 The Light on the Masthead Muit’ amar devemos
112 The Ship whose Crew and Cargo were Preserved Nas coitas devemos chamar
172 The Pilgrims Bound for Acre who Survived a Storm A Madre de Jesu-Cristo/ que ceos, terras e mares/ fez
236 The Shipwrecked Woman who was Brought to Shore A Santa Madre daquele/ que a pe sobelo mar
264 The Icon of the Virgin Mary Saves Constantinople Pois aos seus que ama/ defende todavia
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
313 The Dove that Appeared on a Storm-tossed Ship Ali u todolos santos
339 The Fish that Plugged a Hole in a Ship En quantas guisas os seus acorrer
371 The Woman who Survived a Shipwreck Tantos vai Santa Maria/ eno seu Porto fazer