Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 13 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
6 The Murdered Chorister A que do bon rei Davi de seu linnage decende
103 The Monk who Listened to a Bird’s Song for Three Hundred Years Quen a Virgen ben servirá 
156 The Priest whose Tongue was Cut Out A Madre do que de terra/ primeir’ ome foi fazer
202 The Songwriter who was Given a Rhyme Muito á Santa Maria/ Madre de Deus, gran sabor
288 St Dunstan and the Virgin’s Choir A madre de Jesucristo/ vedes a quen aparece
291 The Rapist who was Released from Prison Cantand’ e en muitas guisas
295 The Virgin Appears to Some Nuns Que por al non devess’ om’ a Santa Maria servir
307 The Volcano that Erupted in Sicily Toller pod’ a Madre de Nostro Sennor
316 The Jealous Priest who Committed Arson Par Deus, non é mui sen guisa
348 The Hidden Treasure Ben parte Santa Maria/ sas graças e seus tesouros
361 The Statue that Turned Over in Bed Null’ ome per ren non deve/ a dultar
363 The Imprisoned Troubadour En bon ponto vimos esta Sennor que loamos
409 Cantiga de loor Cantando e con dança