Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 20 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
11 The Drowned Sacristan Macar ome per folia/ agĩa caer/ pod’ en pecado
14 The Monk of St Peter’s at Cologne Par Deus, muit’ é gran razon
26 The Pilgrim to Santiago Non é gran cousa se sabe | bon joizo dar
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
47 The Devil who Appeared in the Shape of Three Beasts Virgen Santa Maria/ guarda-nos se te praz
75 The Rich Man and the Poor Widow Omildade con pobreza
96 The Talking Head Atal Sennor/ é bõa que faz salva-lo pecador
111 The Drowned Priest En todo tempo faz ben
119 The Judge who was Carried Away by Devils Como somos per consello do demo perdudos
149 The German Priest who Doubted the Sacrament Fol é a desmesura
152 The Silver Bowl Filled with Bitter Liquid Tantas nos mostra a Virgen
196 The Pagan Priest Senpre punnou muit’ a Virgen
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
274 The Monk who Made a Robe of Prayers Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria
284 The Dying Friar who was Tormented by the Devil Quen ben fiar na Virgen
288 St Dunstan and the Virgin’s Choir A madre de Jesucristo/ vedes a quen aparece
292 Master Jorge and the King’s Ring Muito demostra a Virgen
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
365 The Doubting Monk Ben tira Santa Maria/ pela sa gran piedade
384 The Monk who Wrote Mary’s Name in Three Colours A que por gran fremosura/ é chamada fror das frores