Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 12 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
9 The Icon of Sardonay Por que nos ajamos/ sempre, noit’ e dia
33 The Pilgrim Saved from Shipwreck Gran poder á de mandar/ o mar e todolos ventos
35 The Clerics Saved from Pirates O que a Santa Maria | der algo ou prometer
36 The Light on the Masthead Muit’ amar devemos
161 The Vineyard that was Protected from Hail Poder á Santa Maria/ a Sennor de piadade
172 The Pilgrims Bound for Acre who Survived a Storm A Madre de Jesu-Cristo/ que ceos, terras e mares/ fez
262 The Saints Sing the ’Salve Regina’ at Puy Se non loassemos por al
267 The Merchant who Fell Overboard Na que Deus pres carne e foi dela nado
311 The Pilgrim Struck by Lightning O que diz que servir ome/ aa Virgen ren non é
313 The Dove that Appeared on a Storm-tossed Ship Ali u todolos santos
358 The Builders who were Supplied with Stone A que as cousas coitadas
379 The Attack of the Catalan Pirates A que defende do demo/ as almas dos pecadores