Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 10 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
209 King Alfonso is Healed by the Virgin’s Book Muito faz grand’ erro e en torto jaz
221 King Fernando is Healed Ben per está aos reis/ d’ amaren Santa Maria
272 The Animated Image in the Lateran Maravillosos miragres/ Santa Maria mostrar
274 The Monk who Made a Robe of Prayers Poi-lo pecador punnar/ en servir Santa Maria
289 The Farmer who Reaped on the Feast of Saint Cyres Pero que os outros santos/ a vezes prenden vingança
362 The Blind Goldsmith whose Sight was Restored Ben pode Santa Maria/ seu lum’ ao cego dar
381 The Boy Revived at Santa Maria do Porto Como a voz de Jesucristo/ faz aos mortos viver
405 The Image of the Virgin that was Unveiled Each Saturday De muitas guisas mostrar
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder