Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 28 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
9 The Icon of Sardonay Por que nos ajamos/ sempre, noit’ e dia
13 Elbo the Thief Assi como Jesucristo | estando na cruz salvou/ un ladron
24 The Clerk of Chartres Madre de Deus, non pod’ errar/ quen en ti á fiança
34 The Desecrated Image of the Virgin Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
49 The Lost Pilgrims who were Led to Soissons Ben com’ aos que van per mar
57 The Robbed Pilgrims to Montserrat Mui grandes noit’ e dia
76 The Image of the Christ Child that was Held for Ransom Quen as sas figuras da Virgen partir
85 The Jew who was Delivered from Thieves Pera toller gran perfia
96 The Talking Head Atal Sennor/ é bõa que faz salva-lo pecador
102 The Priest who was Cast into a Pit Sempr’ aos seus val
106 The Squires who were Freed from Captivity Prijon forte nen dultosa
151 The Priest who Renounced his Mistress Sempr’ a Virgen, de Deus Madre/ busca vias e carreiras
155 The Knight who Filled a Tankard with Tears Ali u a pẽedença/ do pecador vai minguar
157 The Pilgrims to Rocamadour whose Meal was Stolen Deus por sa Madre castiga
159 The Pilgrims to Rocamadour whose Meat was Stolen Non sofre Santa Maria | de seeren perdidosos
182 The Thief who was Brought back to Life Deus que mui ben barata
193 The Merchant who was Saved from Drowning Sobelos fondos do mar
194 The Robbed Minstrel Como o nome da Virgen/ é aos bõos fremoso
212 The Stolen Necklace Tod’ aquel que pola Virgen/ quiser do seu ben fazer
245 The Hostage who was Released O que en coita de morte
302 The Pickpocket at Montserrat A madre de Jesucristo/ que é Sennor de nobrezas
318 The Priest who Stole Silver from a Cross Quen a Deus e a sa Madre/ escarnno fazer quiser
326 The Thieves who Stole Beehives A Santa Maria muito ll’ é greu
369 The Missing Ring that was Found in a Fish Como Jesucristo fezo/ a San Pedro que pescasse
379 The Attack of the Catalan Pirates A que defende do demo/ as almas dos pecadores
391 The Lame Girl Healed by Santa Maria do Porto Como pod’ a Groriosa/ os mortos fazer viver
392 The Thief who Swore Falsely Macar é Santa Maria/ Sennor de mui gran mesura