Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 17 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
57 The Robbed Pilgrims to Montserrat Mui grandes noit’ e dia
92 The Blind Priest whose Sight was Restored Santa Maria poder á
138 John Chrysostom’s Vision Quen a Santa Maria de coraçon/ rogar
146 The Man whose Eyes and Hands were Restored Quen comendar de coraçon
177 The Man whose Eyes were Restored Non vos é gran maravilla/ de lum’ ao cego dar
218 The German Merchant who was Healed Razon an de seeren/ seus miragres contados
229 The Moors who Tried to Destroy the Church of Vilasirga Razon é grand’ e dereito
247 The Blind Girl whose Sight was Restored Assi como Jesucristo / fez veer o cego-nado
278 The Blind Pilgrim to Santiago who was Healed at Vilasirga Como sofre mui gran coita/ o om’ en cego seer
297 The Friar who Mocked a Statue of the Virgin Com’ é mui bõ’ a creença/ do que non vee om’ e cree
314 The Knight who was Punished for Blasphemy Quen souber Santa Maria/ loar
316 The Jealous Priest who Committed Arson Par Deus, non é mui sen guisa
318 The Priest who Stole Silver from a Cross Quen a Deus e a sa Madre/ escarnno fazer quiser
329 The Moor who Stole Coins from the Virgin’s Altar Muito per é gran dereito
338 The Blind Servant whose Sight was Restored Muitos que pelos pecados
362 The Blind Goldsmith whose Sight was Restored Ben pode Santa Maria/ seu lum’ ao cego dar
407 The Man Blinded for his Blasphemy Como o demo cofonder