Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 32 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
5 The Chaste Empress Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
23 The Woman whose Wine was Replenished Como Deus fez vĩo d’ agua
31 The Runaway Calf Tanto, se Deus me perdon
42 The Ring on the Finger of the Virgin’s Statue A Virgen mui groriosa
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
45 The Wicked Knight who Built a Monastery A Virgen Santa Maria/ tant’ é de gran piedade
105 The Maid of Arras Gran piadad’ e mercee e nobreza
106 The Squires who were Freed from Captivity Prijon forte nen dultosa
112 The Ship whose Crew and Cargo were Preserved Nas coitas devemos chamar
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
117 The Seamstress who Worked on the Sabbath Toda cousa que aa Virgen seja prometuda
121 The Knight who Made Garlands for the Virgin’s Image De muitas maneiras busca/ a Virgen esperital
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
124 The Man who Survived Execution so he could Make his Confession O que pola Virgen leixa
129 The Soldier who was Struck in the Eye by an Arrow De todo mal e de toda ferida
132 The Clerk of Pisa Quen leixar Santa Maria
135 The Marriage Ordained by the Virgin Aquel podedes jurar/ que é ben de mal guardado
153 The Reluctant Pilgrim Carried to Rocamadour Quen quer que ten en desden
166 The Lame Man Healed at Salas Como poden per sas culpas
167 The Muslim Child who was Revived at Salas Quen quer que na Virgen fia
171 The Drowned Boy Santa Maria grandes faz/ miragres e saborosos
172 The Pilgrims Bound for Acre who Survived a Storm A Madre de Jesu-Cristo/ que ceos, terras e mares/ fez
197 The Possessed Boy who was Revived Como quer que gran poder/ á o dem’ en fazer mal
199 The Man who Swallowed a Needle Com’ é o mund’ avondado/ de maes e d’ ocajões
201 The Woman who Swallowed a Spider Muit’ é mais a piadade de Santa Maria
239 The Man who Swore a False Oath Guardar-se deve tod’ ome
251 The Girl who was Captivated by an Image of the Christ Child Mui gran dereito faz | d’ o mund’ avorrecer
316 The Jealous Priest who Committed Arson Par Deus, non é mui sen guisa
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias
379 The Attack of the Catalan Pirates A que defende do demo/ as almas dos pecadores
382 The Nobleman’s Reward Verdad’ éste a paravoa
389 Master Pedro’s Son is Healed A que pera paraiso/ irmos nos mostra caminnos