Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 12 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
12 The Image of Christ Reviled by the Jews of Toledo O que a Santa Maria mais despraz
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
125 The Priest who Used Magic to Seduce a Maiden Muit’ é mayor o ben-fazer
166 The Lame Man Healed at Salas Como poden per sas culpas
211 The Bees that Repaired the Paschal Candle Apostos miragres faz todavia
232 The Knight whose Goshawk was Returned by Santa Maria de Vilasirga En todalas grandes coitas
259 The Squabbling Minstrels Santa Maria punna d’ avĩir
298 The Woman who was Exorcised at Soissons Graça e vertude mui grand’ e amor
326 The Thieves who Stole Beehives A Santa Maria muito ll’ é greu
366 Don Manuel Recovers his Lost Falcon A que en nossos cantares/ nos chamamos fror das frores
376 Don Manuel’s Ring A Virgen, cuja mercee/ é pelo mundo sabuda
382 The Nobleman’s Reward Verdad’ éste a paravoa