Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 14 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
54 The Monk who was Healed by the Virgin’s Milk Toda saude da Santa Reỹa/ ven
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
87 Hieronymus is Made Bishop of Pavia Muito punna d’ os seus onrar
98 The Sinful Woman who could not Enter a Church Non dev’ a Santa Maria/ mercee pedir
111 The Drowned Priest En todo tempo faz ben
132 The Clerk of Pisa Quen leixar Santa Maria
144 The Fierce Bull that was Tamed Con razon é d’ averen gran pavor
152 The Silver Bowl Filled with Bitter Liquid Tantas nos mostra a Virgen
225 The Priest who Swallowed a Spider Muito bon miragr’ a Virgen faz
254 The Monks who Abandoned their Monastery O nome da Virgen santa
265 John of Damascus who Cut off his Hand Sempr’ a Virgen santa dá bon gualardon
351 The Wine Replenished at Arconada A que Deus avondou tanto
384 The Monk who Wrote Mary’s Name in Three Colours A que por gran fremosura/ é chamada fror das frores
405 The Image of the Virgin that was Unveiled Each Saturday De muitas guisas mostrar