Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
Poem Data - Información da Cantiga

Poems 1-427 are numbered following Mettmann's 1986-89 edition. The Prologues are assigned numbers 428 and 429. For the purposes of the new edition, every poem has been assigned a unique short title. Incipits and refrains will be progressively reedited in the style of the new edition.
Click on the header of any column to make it scrollable, or to reverse the listing order. Select a poem number or a word from incipit or refrain to go directly to individual poems. Click on the title of any poem to view information on the text and narrative. Click on the poem number to see the latest version of the critical text of the poem (if available). Click on the link below to access the archive of edited texts.

Home Page - Inicio

As cantigas 1-427 seguen a numeración da edición de Mettmann (1986-1989). Os Prólogos levan os números 428 e 429. Con motivo da nova edición, cada cantiga ten asignada un único título breve (en inglés). Os incipits e os refráns reeditaranse progresivamente seguindo o estilo da nova edición.
Clique no encabezado de calquera das columnas para tornalo depregábel ou para inverter a orde da lista. Seleccione o número de cantiga ou unha palabra do incipit ou do refrán para ir directamente a unha cantiga concreta. Clique no título de cada cantiga para ver a información sobre o texto e narrativa. Clique no número de cantiga para consultar a última versión da edición crítica do poema (se esta está xa dispoñible). Clique no seguinte enlace para acceder ao arquivo dos textos editados.

Found a total of 14 poems matching your search
CSM No. Title Incipit
7 The Pregnant Abbess Santa Maria amar
17 The Woman who Committed Incest with her Son Sempre seja bẽeita e loada
21 The Barren Woman’s Son is Revived Santa Maria pod’ enfermos guarir
43 The Boy Revived at Salas Porque é Santa Maria/ leal e mui verdadeira
55 The Nun who Left the Convent Atant’ é Santa Maria/ de toda bondade bõa
86 Childbirth under the Sea Acorrer-nos pode e de mal guardar
89 The Jewish Woman who was Helped in Childbirth A Madre de Deus onrrada/ chega sen tardada
108 Merlin and the Jew Dereit’ é de s’ end’ achar/ mal quen fillar perfia
115 The Boy whose Parents Dedicated him to the Devil Con seu ben/ sempre ven
118 The Stillborn Child who was Revived at Salas Fazer pode d’ outri vive-los seus/ fillos
122 The Infanta who was Brought back to Life Miragres muitos pelos reis faz
184 The Baby who was Born through a Wound in his Mother’s Side A Madre de Deus / tant’ á en si gran vertude
256 Queen Beatriz is Healed Quen na Virgen groriosa/ esperança mui grand’ á
347 The Boy Revived at Tudia A madre de Jesucristo/ o verdadeiro Messias