Poems MSS / layout Miracles Keywords Poncelet Bibliography Search
View Miracle Collection - Vista da Colección de Milagres
To see the individual miracles in this collection, click on View Miracles. Use your browser's BACK button to return to the list of collections. To access the bibliographical record on the ARLIMA database click here, and add the appropriate bookmark.

Para consultar cada un dos milagres desta colección, clique en View Miracles. Empregue o botón de retorno do seu navegador para retornar á lista das coleccións. Para acceder ao rexistro bibliográfico da base de datos ARLIMA clique aqui e engada a referencia adequada.

Collection data
Name: Gonzalo de Berceo
Collection date: thirteenth century
Edition: Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, ed. Fernando Baños, Biblioteca Clásica 3 (Barcelona: Crítica, 1997).
Prologue incipit: Amigos e vassallos de Dios omnipotent, / si vós me escuchássedes por vuestro cosiment
View Miracles